Mất nước ảnh hưởng 10 triệu người ở Delhi

Bản quyền hình ảnh AFP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 23 tháng Hai 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Engineers cut off a canal in Delhi following protests by members of the Jat community.

b) A canal in Delhi was repaired during protests by members of the Jat community.

c) A canal in Delhi is being repaired following protests by members of the Jat community.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

restored (made to function again): khôi phục, phục hồi

cut off (unable to access something): mất (điện, nước), không có được

canal (artificial river made to transport water or boats): kênh đào

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Water supplies are beginning to be restored in the Indian capital, Delhi, following protests which had left 10 million people cut off.

Engineers are working to repair a canal which was damaged during violent protests by members of the Jat community.

Answer/Giải đáp

c) A canal in Delhi is being repaired following protests by members of the Jat community.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan