Bắc Hàn với biến cố Kim Jong-il qua đời

Cập nhật: 11:35 GMT - thứ năm, 29 tháng 12, 2011

Bắc Hàn kết thúc hai ngày quốc tang bằng một loạt nghi thức long trọng và bài diễn văn đầy cảm xúc.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.