Olympics London 2012

Cập nhật: 09:56 GMT - thứ năm, 10 tháng 1, 2013

Olympics bận rộn và thách thức ra sao qua đôi mắt của một số phóng viên ở Thế giới vụ BBC.

Kỳ Olympics 2012 đánh dấu bước chuyển mình của xã hội Anh, thực sự trở nên toàn cầu, cởi mở và bao dung.

Điểm qua những địa điểm đang chuẩn bị để Rio de Janeiro đăng cai Olympics 2016.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.