Sức mạnh châu Á

Cập nhật: 15:29 GMT - thứ sáu, 23 tháng 9, 2011

    Mời quý vị gửi ý kiến về cuộc thảo luận của BBC tại Thị trường Chứng khoán London ngày 29/6 về Sức mạnh châu Á.

    Nhà văn Nguyễn Viện nói Sài Gòn là một đại đô thị với cả hai mặt xa xỉ và tồi tệ.

    Sự tập trung dân số ở các thành phố lớn là một trong những đặc điểm của các nền kinh tế công nghiệp.

    BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

    Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.