Cập nhật :13:42 GMT - Thứ Năm, 26 Tháng 2, 2009

Giờ phát & Chương trình

GIỜ QUỐC TẾ GMT - 1430-1445
GIỜ VIỆT NAM - 2130-2145
SÓNG NGẮN SW 49, 41, 25m (6135/7135/11685kHz)
SÓNG TRUNG AM 1503KhzThứ Hai : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam
Thứ Ba : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam
Thứ Tư : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam
Thứ Năm : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam
Thứ Sáu : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam
Thứ Bảy : Tin tức thế giới, khu vực và Tạp chí Việt Nam Ngày Nay
Chủ Nhật : Tin tức thế giới, khu vực, Việt Nam và Nhạc nước ngoài

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.