Gửi ý kiến của bạn

  • 21 tháng 7 2011

BBC Vietnamese,

Floor 5, Zone B

Broadcasting House

Portland Place

London

W1A 1AA

Điện thoại +44 (0) 203 614 4013

Email: vietnamese@bbc.co.uk