Đệ nhất phu nhân
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Nhìn lại tám năm qua của Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama.

Chủ đề liên quan