Trường học dành cho phụ nữ có tuổi
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trường học dành cho phụ nữ có tuổi ở Ấn Độ

Trường Aajibaichi Shaala ở Maharashtra là trường đầu tiên được mở cho các phụ nữ nhiều tuổi ở Ấn Độ.

Các học sinh tuổi từ 60 tới 90, trước đó chưa từng được đi học. Nay họ được tập đọc, tập viết để xóa mù chữ.