Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giải pháp cho cải cách tiền lương

BBC trò chuyện với Giáo sư Trần Văn Thiện, Viện Trưởng Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2012-2020.