100 ngày tới Olympics: Anh diễu binh

Cập nhật: 14:39 GMT - thứ tư, 18 tháng 4, 2012

Media Player

Lính Hoàng gia Anh đã có buổi diễu binh và xếp hình số 100 nhân tròn 100 ngày trước Olympics London.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lính Hoàng gia Anh đã có buổi diễu binh và xếp hình số 100 nhân tròn 100 ngày trước Olympics London.

Đội kỵ binh cùng các đội lính hoàng gia khác đã tham gia sự kiện ở trung tâm London.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.