'Tôi bầu cho ông Obama'

Cập nhật: 23:33 GMT - thứ ba, 6 tháng 11, 2012

Media Player

Một cử tri nói sẽ bỏ phiếu cho ông Obama để ông có thể thực hiện được những chương trình ông muốn như cải tổ y tế.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một cử tri nói sẽ bỏ phiếu cho ông Obama để ông có thể thực hiện được những chương trình ông muốn như cải tổ y tế.

"Tôi thấy nói là về bảo hiểm (insurance) thì những người nào bị bệnh thì ông Obama sẽ giúp mua bảo hiểm còn sợ ông kia [Romney] lên thì mấy người khó mua insurance", bà Thuấn Anh từ tiểu bang Maryland nói với Lê Quỳnh của BBC tiếng Việt hiện đang theo dõi bầu cử tại Hoa Kỳ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.