Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Quản lý văn hóa ở Việt Nam còn lỏng lẻo'

Ông Nguyễn Trọng An, cục phó Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em cho rằng, quản lý văn hóa ở Việt Nam còn lỏng lẻo, và những sản phẩm văn hóa không phù hợp có ảnh hưởng nghiêm trọng tới trẻ em.

“Cụ thể là các vụ bạo lực xâm hại trẻ em trong những năm gần đây chưa có xu hướng giảm, và trẻ em là nạn nhân của các vụ này có xu hướng gia tăng.

“Cần có sự quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh hơn các ấn phẩm có các hình ảnh khiêu dâm hoặc bạo lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý băng đĩa trên thị trường, quản lý giao dịch thông tin qua internet hoặc qua nhắn tin điện thoại.