Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trốn trong gầm xe tải để sang Anh

Nhiều người nhập cư dùng đến những cách nguy hiểm tới tính mạng để vào được Anh Quốc.

BBC gắn máy quay trên các xe tải đi từ cảng Calais, Pháp sang Anh và ghi được hình ảnh người nhập cư treo mình trên trục bánh xe.

Những người này chọn lúc xe tải của Anh đi chậm lại ở cửa vào cảng Calais để trèo vào gầm xe.

Video không có thuyết minh.