Tiến sỹ Việt bình về Biển Đông

8 tháng 8 2014 Cập nhật lúc 21:41 ICT

Tiến sỹ Vũ Quang Việt nói về cách tiếp cận của Việt Nam ở Biển Đông.