Nga biểu dương sức mạnh quân sự của mình
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chi tiêu quân sự của Nga trong 90 giây

BBC nhìn vào chi tiêu quân sự của Nga trong bối cảnh cắt giảm mạnh ngân sách chính phủ nhưng tăng chi tiêu cho Quốc phòng.

Nga chi tiêu 4,2% GDP của nước này vào quốc phòng tuy nhiên vẫn chỉ bằng 1/7 so với chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ.

Video do Mohamed Madi thực hiện.