Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nghị viên gốc Việt nói về ngày di tản

Ông Bùi Phát, nghị viên thành phố Garden Grove ở Quận Cam nói về khoảnh khắc rời Sài Gòn.

Trả lời Nguyễn Hoàng của BBC tại Nam California trong tháng 4/2015, ông Phát cho biết ông rời đất nước ra đi năm 17 tuổi và vào thời điểm biến cố 30/04/1975.

Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, có khoảng 175 ngàn dân và cư dân Việt Nam chiếm khoảng 28%, có 4 nghị viên trong đó ông Bùi Phát là người gốc Việt duy nhất hiện nay.

Khu Little Saigon Quận Cam có 2 thành phố Westminster và Garden Grove đông người Việt nhất thì ông Tạ Đức Trí thị trưởng Westminster và Nguyễn Bảo thị trưởng Garden Grove.