Ông Nguyễn Phú Trọng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chọn lãnh đạo cần thao lược hay không?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai từ Hà Nội bình luận việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị mới.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết Việt Nam, người cũng từng là Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, việc bổ nhiệm các quan chức lãnh đạo của một quốc gia phải căn cứ vào tài năng và tầm nhìn mà ông gọi là 'thao lược'.

Tuy nhiên, trước khi bàn về việc ai được bổ nhiệm và bổ nhiệm thế nào, nhà nghiên cứu này lưu ý Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết rõ ràng 'tính chính danh' của mình, vì theo ông cho tới nay, Đảng mới được 'hiến định mà chưa hề được luật định' theo pháp luật Việt Nam.