Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Áo phao người tị nạn

Áo phao người tị nạn được để ở bờ sông New York để đánh động quan tâm về khủng hoảng người tị nạn toàn cầu.