Hổ lai sư tử trong vườn thú

Cập nhật: 11:09 GMT - thứ năm, 20 tháng 6, 2013
  • Vườn thú Novosibirsk tại Nga là nhà của một con vật đặc biệt, liliger, con vật lai giữa một con sư tử và một con “sư tử lai hổ”.
  • Con liliger đầu tiên chào đời tại đây năm 2012 và nay có thêm ba bé gái.
  • Mẹ, Zita, ra đời năm 2004, là vật lai giữa sư tử đực và hổ cái.
  • Cha, Sam, là một sư tử châu Phi.
  • Các sư tử hổ vừa sinh hồi tháng Năm.
  • Các con vật con mới sinh có vẻ vui vẻ và đầy sức sống.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.