TS Koh: 'Đi nhanh phải đi từ từ'

Cập nhật: 15:57 GMT - thứ sáu, 12 tháng 10, 2012

Media Player

Tiến sỹ David Koh từ Viên Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói Việt Nam đã chịu hậu quả vì muốn phát triển nhanh.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tiến sỹ David Koh từ Viên Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói Việt Nam đã chịu hậu quả như hiện nay vì muốn phát triển nhanh.

Bình luận về Hội nghị Trung ương 6, ông nói đường hướng đi sắp tới của Việt Nam quan trọng hơn tốc độ.

Vị Tiến sỹ cũng nhận định các lãnh đạo Việt Nam đều có khả năng trở thành nhà cải cách nếu họ thấy cần thiết và có lợi ích trong đó.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.