Bão Harvey qua những con số
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bão Harvey qua những con số

Bão Harvey gây lượng mưa gấp đôi cơn bão Katrina năm 2005.