Cập nhật: 15:21 GMT - thứ sáu, 7 tháng 5, 2010

Hạ Viện không có đa số có nghĩa gì ?

Có tổng số 650 ghế dân biểu tại Hạ Viện Anh. Điều này có nghĩa là một đảng cần quá bán số này là 326 ghế mới giành đa số.

Như vậy, đảng nào cầm quyền đi chăng nữa cũng không hội đủ số phiếu để thông qua các dự luật tại Hạ Viện nếu không có được hậu thuẫn của các đảng viên các đảng khác.

Sự hậu thuẫn có thể có dưới hình thức thành lập liên minh chính thức với các đảng nhỏ hơn, hoặc đảng cầm quyền phải thương thảo với các đảng khác để thông qua các dự luật.

Một cách đơn giản, để có được đa số tuyệt đối, một đảng cần hội đủ 326 ghế để thông qua một dự luật.

Trên thực tế, một đảng cần ít hơn số ghế này để thông qua các dự luật vì Chủ tịch Hạ viện và các phụ tá, mặc dù là dân biểu, thông thường không có bỏ phiếu.

Một cách tương tự, đảng Sinn Fein tuy có bốn dân biểu, nhưng không được bỏ phiếu vì không chịu tuyên thệ trung thành với Nữ hoàng Anh.

Nếu không có được đa số, thì các đảng có hai lựa chọn:

1- Đảng thiểu số - nhưng có số ghế cao nhất - sẽ cầm quyền với các thỏa thuận đặc biệt với các đảng nhỏ hơn.

2- Hoặc các đảng sẽ thành lập liên minh với một đảng khác.

ĐẢNG LAO ĐỘNG

Đảng Lao Động nói rằng kết quả cho thấy không có một đảng nào "thắng" cuộc bầu cử hoặc được cử tri hậu thuẫn hoàn toàn.

Quy ước bầu cử minh thị rằng trong trường hợp không một đảng nào giành được đa số thì thủ tướng đương nhiệm sẽ vẫn ở lại tại chức cho tới khi nào vị thủ tướng này quyết định là không thể thành lập nội các chính phủ và chọn giải pháp từ chức.

Ông Gordon Brown đã trở về phủ thủ tướng ở số 10 Phố Downing, và nói rằng "ông có nhiệm vụ đóng góp vai trò của ông" trong việc thành lập một nội các mạnh và vững chắc trong vài ngày sắp tới.Điều này khiến cho có đồn đoán rằng ông sẽ thương thảo với với đảng Dân Chủ Tự Do để lập ra một liên minh cầm quyền, một giải pháp được một số đảng viên kỳ cựu trong đảng Lao Động đồng ý.

Tuy nhiên, theo các số liệu đưa ra hiện nay, giải pháp này cũng không đủ để đưa ra một đa số có thể làm việc hữu hiệu tại Hạ Viện.

Đảng Lao Động đã bác bỏ tin nói rằng họ đang đàm phán với đảng Dân Chủ Tự Do và khuyên cử tri nên đợi cho tới khi "bầu không khí được trong sạch" trước khi họ có bất cứ động thái nào.

Đảng Lao Động cũng kêu gọi tất cả các đảng phái nên "bình tĩnh và có trách nhiệm" trong lúc này.

ĐẢNG BẢO THỦ

Ông David Cameron nói rằng đảng Lao Động đã đánh mất "sự ủy thác của người dân" để cầm quyền sau khi đã mất đi gần 100 ghế và thua đảng Bảo Thủ về số ghế và số phiếu bầu.

Ông nói ông có nghĩa vụ làm việc "vì quyền lợi quốc gia" để thành lập một nội các vững mạnh.

Một vài nhân vật lão thành của đảng Bảo Thủ còn đi xa hơn và kêu gọi ông Gordon Brown phải "tôn trọng ước vọng của nhân dân Anh" và từ chức.

Họ lý luận rằng bất cứ nỗ lực của đảng Lao Động muốn liên minh với đảng Dân Chủ Tự Do sẽ được coi là "một liên minh của những kẻ thất bại" và sẽ không được dân chúng chấp nhận.

Tuy nhiên, họ sẽ không công khai thách thức quy ước về bầu cử bằng cách cho ông Gordon Brown được thành lập chính phủ trước.

Họ cũng nói rằng nước Anh cần một chính phủ mạnh, vững chắc nhưng từ chối không muốn đàm phán với đảng Dân Chủ Tự Do hoặc cố thành lập một chính quyền thiểu số và làm việc với các đảng nhỏ hơn như là đảng Dân Chủ của Bắc Ireland có lập trường thân Anh Quốc.

Họ nói rằng dân chúng phải chờ cho tới khi nào công tác kiểm phiếu bầu hoàn tất.

ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO

Trong khi vận động bầu cử, lãnh đạo Nick Clegg nói rằng đảng nào chiếm được nhiều ghế và nhiều phiếu bầu nhất sẽ có được "sự ủy thác" để thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, ông đã từ chối bị lôi kéo vào giải pháp lập liên minh với đảng Lao Động hoặc đảng Bảo Thủ, dù đó là liên minh chính thức hay liên minh lỏng lẻo.

Ông nói rằng ông sẽ triệu tập một phiên họp quy tụ tất cả các dân biểu của đảng Dân Chủ Tự Do vào Chủ Nhật tới đây để bàn thảo về bước kế tiếp.

Ông Clegg cần sự hậu thuẫn của các đảng viên đang làm dân biểu và Ủy Ban Trung Ương đảng để có thể đàm phán về việc tham chính.

Tuy nhiên, trừ phi ba phần tư của hai cơ quan này hậu thuẫn ông bằng không, đảng Dân Chủ Tự Do sẽ phải triệu tập một hội nghị đặc biệt để quyết định có liên minh hay không.

Có một lúc, đảng Dân Chủ Tự Do nói rằng một cuộc cải tổ thể thức bầu cử sẽ là điều kiện tiên quyết để cho đảng này thỏa thuận với các đảng khác, tuy nhiên, từ lúc đó đến nay, đảng Dân Chủ Tự Do đã bỏ điều kiện tiên quyết này.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.