Qabsooftuun tekwaandoo Naayijeeriyaa garaagarummaa saalaa jijjiirte
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Tarsdaaliin Piitar: Namni kamuu, ati dadhabduu dha akka sin jedhu hin heeyyamin

Tarsdaaliin Piitar taphattuu gosa lolaa teekwaandoo fi leenjistuu ofirraa qolannaati. Isheenis Naayijeeriyaatti murteessituuTeekwaandoo umriin gadaanaati. Badhaasa hedduus mo'atte. Isheenis ijoollee dhiiraa fi durbaa leenjisti.