Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa umurii pireezidantii irratti waltuman

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa umurii pireezidantii irratti waltuman

Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa seera Umurii pireezidantii biyyatti daangessu kaasuu irratti wal dhabanii wayita teessoo kaasanii ittiin wal tuman TV irratti mul'ate.

Falmii dhimmicha irrattii taasisaniin alattis miseensi paarlaama tokko shugguxii qabatee galma paarlaamaa keessatti argameera kan jedhu lola kaasera.

Afa-yaa'iin akka sakatta'iinsi akka ta'u ajajus garuu wanti jedhame hin argamne jechuun miidiyaan biyyattii gabaasee jira.

Dhimmi umurii pireezidantii daangessu erga wal mormisiisuu eegalee bubbuleera.

Pireezidantiin yeroo dheeraa biyyattii Yuweerii Museveeniin umuriin isaanii ganna 73 wayita ta'u akka seera biyyattiitiin ammoo namni ganna 75 ol ta'e pireezidantummaaf filamuu hin danda'u.

Goodayyaa suuraa Museveeniin filannoo bara 2021 irratti akka hin dorgomne heerri biyyatti ni dhorka

Pireezidant Museveeniin aangootti kan dhufan bara 1986 yoo ta'u bifa diimokiraatawaa ta'een filamanii pireezidantii kan ta'an bara 1996 asi.

Daangessi umurii pireezidantii heera mootummaa biyyattii irra jiru pireezidantichi filannoo bara 2021 irratti akka hin dorgomne dhorka.

Paartiin pireezidantichaa 'National Resistance Movement' heera mootummaa umurii pireezidantii daangessu fooyyessuuf paarlaamaaf wixinee dhiyeessani.

Bara 2005 seerri pireezidantiin yeroo lamaa ol akka hin filatamne dhorku, pireezidanticha aangorra tursuuf jecha haqame.

Afa yaa'iin paarlaamaa biyyattii wixinee paartiin pireezidantichaa akka dhiyaatu hayyamuu isaatiin lolli miilanaa kan dhalate.

Lola kana tasgabbeessuufis daqiiqaa 20 ol akka itti fudhate miidiyaan biyyatti gabaasee jira.

Korri paarlaamaa eegaluun duras mormitoota kaampaalaa keessatti hiriira bahan irratti poolisiin haara imimmanessu dhukaasee ture.

Torbee darbe miseensonni paarlaamaa dhimmumaa mormii dhageessisuu isaaniitiin korri sun bittinnaa'e.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan