Kalaqtoota BBC: Baaraartuu lubbuu daa'immanii
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Akkamiin qaruuraan shaampuu fi hujjummoon plaastikaa lubbuu daa'imaa baraaruu danda'e?

Akkamiin qaruuraan shaampuu fi hujjummoon plaastikaa lubbuu daa'imman addunyaa baraaruu danda'e? Baangilaadeshitti, Dr. Mohaammad Jobaayer Chistiin, meeshaa humna salphaan bitamuu danda'uufi daa'imman daranyoo sombaan rakkatan gargaaru kalaqe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan