Dhiirooti dubartoota geejiba uummataa irratti akka hincinqinees barsiisu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Manni barumsaa Naayiroobii dhirootaa fi dargaggoo waa'ee miidhaa saalaa barsiisa.

Manni barumsaa Naayiroobii keessaa dhirootaa fi dargaggoo miidhaa jechuun maal akka ta'e barsiisa. Isaan booddees yoo geejiba uummataa irratti kan uumamu ta'e attamiin jiddu akka galan ni baratu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan