Tilmaama Piriimiyer Liigii Laawuroo moo Komeediyaan Niish Kumar

Arsenaal fi Maan. Unaayitid

Saam Allardiiys hojii Leenjisummaa Eevertan tapha jalqabaa Sambata dhufu Hadersfiild waliin taphataniin eegalu - Guudisan Paarkitti akkam ta'u laata?

Ogeessi kubbaa miilaa BBC Sport Maark Loorensan Eevartan 2-0 mo'a tilmaama jedhu kaa'eera.

Tilmaama Laawuroo fi kan Komeediyaan Niish Kumar kan torbee kanaa walbira qabnee haa ilaallu.

SAMBATA

Cheelsii fi Niiwkaasil

Cheelsiin roobii darbe Siwaansii waliin akka dansaa hin taphanne, ta'us dhumarratti injifateera.

Sambatas kanuma irra deebi'u jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Tilmaama Niish: 2-1

Biraayitan fi Liivarpuul

Liivarpuul injifannoo 3-0 Istook irratti galmeessissaniin carraa qabeeyyii turan.

Kilabiin Jergan Kiloop injifachuu isaanii kan mirkaneeffatan garuu erga Mohammad Saalaan teessoo jijjiirraa irraa galee galchii lama galchee booda ture.

Biraayitan ammas itti cimuu danda'a garuu akka irra aanan nan eega.

Tilmaama Laawuroo: 0-2

Tilmaama Niish: 0-2

Eevartan fi Haadersifiild

Saam Alardiiys hojii leenjisummaa Eevartan milkii gaariin eegala jedheen yaada.

Haadersifiild injifachuun ni cima haa ta'u malee Alardiiys mala mala jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Tilmaama Niish: 0-3

Leesistar fi Barnileey

Leenjisaan Leesistar Kilaawud Puyil raajii hojjachuu, kilabichis ol adeemuu itti fufanii jiru.

Garee dandeettii baay'ee qabanidha, dhumarratti waa siif keennu.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Tilmaama Niish: 1-1

Istook fi Siwaansii

Gareeleen lamaanuu tattaafataa jiru, kan caalaatti rakkoo keessa jiru garuu Siwaansii dha.

Istook dirree isaanii irratti ni injifatu jedheen yaada. Kanaafan akka injifatan isaan deeggara.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Tilmaama Niish: 1-0

Waatfoord fi Tootanaam

Tootanaam dhiyeenya kana gahuumsa yaaddessa keessa jira. Kibxata darbes Leesistariin injifatamanii jiru.

Tapha kana Tootanaam carra injifachuu qaba.

Tilmaama Laawuroo: 1-2

Tilmaama Niish: 0-0

Weest Biroom fi Kiriistaal Paalaas

Leenjisaan Weest Biroom haaraan, leenjisaa gaariidha. Tapha isaa jalqabaas injifannoon goolaba jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 2-1

Tilmaama Niish: 2-1

Arsenaal fi Maan. Yunaayitid

Kun tapha guddaa, gareelee sadarkaa tokkoo hanga jaha, gahuumsa gaarii irra jiran lama gidduutti taphatamudha. Kanaaf asirratti maal akkan tilmaamu beektu, 1-1qixa.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Tilmaama Niish: 0-0

DILBATA

Boornmaawuz fi Sawuzaampitan

Saawuzaampitan tapha Maanchistar Siitii waliin taphate irratti gahumsa gaarii agarsiise. Galchii Rahiim Istarliing daqiiqaa 96ffaa irrati galcheen injifataman.

Tilmaama Laawuroo: 0-2

Tilmaama Niish: 2-2

Maan. Siitii fi Weest Haam

Weest Haam tapha Eevartan waliin taphateen mo'amee ture. Taphni kun bu'aa tokko qofa qabaata.

Tilmaama Laawuroo: 3-0

Tilmaama Niish: 5-1