Garee Cimaa torbee kanaa keessa Oozil, Aguweeroo fi Mahaareez galaniiru

Oozil Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Oozil taphoota bilisaa irratti carraawwan 58 uumuun taphattoota kamiyyuu 11'n caala

Adeemsi dursitoonni PL taasisan ammas haala walfakkaatuun itti fufeera, Siitiin yeroo jalqabaaf erga moo'amanii booda tapha taasisaniin, galchiiwwan Aguweeroo sadiin Niiwukaasil moo'ani.

Arseenaal hafteen Saanchez osoo hin calaqqisin Paalaasiin taphaan ala yoo taasisan, Yunaayitid gara Tarf Muur deemuun qabxii sadii fudhachuu danda'anii jiru.

Karra eegaa - Wiilii Kaabaayeeroo (Cheelsii)

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kaabaayeeroon tapha Biraayitan waliin taasisan irratti, kubbaawwan afur galchii ta'uu malan qolee jira

Cheelsiin rukuttaa Peenaalitii lama kan silaa tapha jijjiiruu danda'an irratti kennamuu dhabuun isaanii abbaa carraa isaan taasisa, garuu Biraayitan taphaan caalamuun isaanii ifa ture.

Tapha kanarratti dandeettii addaa kan mullise garuu Kaabaayeeroo ture, kubbaa Toomer Heemdi irraa mataadhaan rukutaman kara bitaan haalli itti deebise adda.

Ittisaa - Viiktar Moosis (Cheelsii)

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Moosis waggoota sagal PL keessa taphate hundatti galchii lakkoofsisuu danda'eera.

Taphataan kun kubbaa miilaa taphatutti bohaaraa jira jechuun narraa eegama.

Tapha Biraayitan irratti sochii gara harka mirgaan Cheelsiin taasisaa turan hundarratti hirmaachaa ture.

Kubbaa Moosis dabarsetu Eedan Haazaard gara galchiitti haala miidhagaan akka lakkoofsisu taasisuun taphattoota Biraayitan naasuu keessa kan seensise.

Ittisaa - Haarii Maaguweer (Leestar)

Caption: Maaguweer tapha Waatifoord irratti dirqama isaa keessaa %60 ba'achuun taphattoota Leestar hunda caaleera

Maaguweer tapha Cheelsii irratti cimina guddaa mullisee ture, kan Waatfoord irrattis sochii miidhagaa mulliseera.

Kubbaan Dukuuree irraa kaate Tirooy Diiniidhaan yoo lakkaawwamtu dafee taphaan ala ta'uusaa battalumatti kan iyyate Maaguweer ture, kunis gargaartonni murteessitootaa dafanii murtee akka fudhataniif isaan gargaara.

Ittisaa - Naachoo Moonriyaal (Areseenaal)

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Moonriyaal galchiiwwan sadii tapha Paalaas irratti lakkaawwaman keessaa harka qaba, Kunis ida'ama taphoota 43 irratti taasiseen kan walqixxaatu ture

Yeroon taphataa kana filadhu galchii lakkoofsisuu isaa eegeetani, garuu dandeettii taphataa kanaa galchii lakkoofsisuu irratti gadi buusuunkoo haqa natti hin fakkaatu.

Taphataa gidduu - Wiiliyaan (Cheelsii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Wiiliyaan taphoota 50 walitti aansuun taphachuun taphattoota hunda caaluu danda'eera

Tapha Biraayitan irratti qindoominni Haazaard waliin taasisan tapha Miichii Baatshuwaay waliin dabaalamee sochii miidhagaa ture.

Galchiin Wiiliyaan ammoo waanuma addaati. Faabriigaas miidhamuu isaatti fayyadamuun taphataan kun sochii bareedaa ta'e mullisaa yeroo itti jirudha.

Taphataa gidduu - Jooyi Aalen (Istook)

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Aalen galchiiwwan saddeeta turtii waggoota lamaa keessatti lakkoofsisuu danda'eera

Jooyi Aalen Istookitti ijoo oduu ta'uu jalqabuu isaatti hedduun gammada.

Taphattoota Maark Hiiwujis jelatti milkaa'uu dadhabu jedhee yaade keessaa tokko ture, garuu akka taphataa piroofeeshinaalaatti gama hundaan na amansiise.

Tapha Haadersifiild waliin turetti haala rakkisaa jelattillee cimina qabu agarsiisee jira.

Taphataa gidduu - Keeviin de Biruuyine (Maan Siitii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Bara kanatti kubbaawwan 10 galchiif mijeessuu 73 ammoo carraa uumuudhaan kan akka de Biruuyine PL keessatti milkaa'eef hin jiru

Taphataan kun torbanoota muraasaaf filannoo koo keessa seenaa hin turre, kanaanis sagantaa dhiphaa tibba Qillee keessatti warreen miidhame keessatti ramaduuf yaadaan ture.

Tapha Niiwukaasil irratti sarara gidduurratti to'annoo kana duraa irra deebiin taasisuu eegaleera, kunis qalbiitti na deebiseera.

Taphataa gidduu - Oozil (Arseenaal)

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Oozil taphoota bilisaa irratti carraawwan 58 uumuun taphattoota kamiyyuu 11'n caala

Haalli taphattoonni Arseenaal tapha kanarratti mullisan Saancheez garee kanaa ba'uusaatti waan gammadan fakkeessee ture. Haala ajaa'ibsiisaa akkasiitiin tapha yoo eegalan arguukoo hin yaadadhu.

Galchiin miidhagduun tapha kanaa Aleegzaandar Laakaazeetiin kan lakkaawwamte, kan mijeessee kenne garuu taphataa tokkicha Arseenaal keessatti sadarkaa guddaa qabu Oozil ture.

Taphataa fuulduraa - Eedan Haazaard ( Cheelsii)

Image copyright Empics
Goodayyaa suuraa Haazaard galchii 102 irratti hirmaachuun taphataa 3ffaa ta'uu danda'eera

Haazaard erga Cheelsiin dorgommii kanarratti hirmaachuu eegalee Firaank Laampaard galchii 237 akkasumas Diidiyee Diroogbaa 159'tti aansee galchii 102'n taphataa galchii hedduu irratti hirmaate ta'uu danda'eera (65 lakkoofsisuun, 37 mijeessee kennuun).

Lammiin Beeljiyam kun tapha Biraayitan irratti adda ture, taphataan garee faallaa sochii itti dhiyaatu taasisellee hin jiru.

Taphataa fuulduraa - Sarjiyoo Aguweeroo (Siitii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Aguweeroon Haat-tiriikii bareedaa isa jalqabaa Niiwukaasil irratti bara 2015 booda lakkoofsise

Namoonni yeroo hunda barreeffamakoo dubbisan waa'ee Aguweeroo hagam akkan yaadu ni beeku. Taphataa sarara fuulduraa sadarkaa guddaa qabudha, omaa shakkii hin qabu

Taphataa fuulduraa - Riyaad Mahaareez (Leestar Siitii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mahareez taphoota shan Waatfoord waliin taasisan irratti galchii lakkofsisuu danda'eera, kilabii kamirrattuu kan gochuu hin dandeenye

Taphataan cimaa Badhaasa Ogeessota Kubbaa Miilaa injifate gara gahumsa isaatti deebi'uunsaa beekamaadha.

Hanga tapha isaa sirriitti deebifatutti lammii Aljeeriyaa kana obsaan eeguun nurraa eegama. Kun garuu Leestariin gatii kaffalchiisuu mala.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan