Ameerikaatti waajjiraalee mootummaa cufamanii turan banuuf murteeffame

Waayit Haawus Image copyright MANDEL NGAN

Paartiileen Riippabliikaan fi Dimookraat bajata yeroof ta'u dabaluuf waliigaluun isaanii cufaa waajjiraalee mootummaa jalqabee ture dhaabsiseera.

Hooggantoonni Diimookraat waa'ee fuuldura dargaggoota seeraan ala jiraatan irratti maree taasisuuf Riippabliikaanotarraa waadaan erga seenameefii booda daballii bajataa kana deeggaraniiru.

Bajaticha Wixata kan mallatteessan Doonaald Tiraamp Dimookraatota dubbiin tuqaniiru.

Onkololeessa darberraa kaasee murteen yeroo gabaabaa yoo dabarfamu kun si'a afuraffaadha.

Sanbata duraa darberraa kaasee boqonnaa kaffaltii maleerra kan turan lammiileen Ameerikaa waajjiraalee mootummaa keessa hojjatan, tasgabbaa'aniiru.

Riippabliikaanonni maal jechaa jiru?

Image copyright Mark Wilson
Goodayyaa suuraa Waajjiraaleen mootummaa akka yeroof banamaniif murteen erga darbee booda seenaataroonni miira adda addaa keessa seenaniiru

Dimookraatonni fuuldura namoota 700,000 ol daa'imummaan gara US geeffamanii hanga yoonaatti waraqaa seera qabeessa kan hin arganneef biyya dhufanitti deebi'u jedhamaa kan jiran irratti mari'achuu barbaadu.

Riippabliikanonni ammoo, osoo tajaajiloonni mootummaa federaalaa cufamanii jiran mareen taasifamu hin jiru jechuun cichanii turani.

Tiraamp dubbii isaaniitiin, ''Dimookraatonni gara qalbii isaaniitti deebi'usaaniitiin gammadeera.''

''Waliigaltee dhimma baqattummaa yeroo dheeraa ni goona. Kun garuu biyya keenya kan fayyadu qofaa yoo ta'edha.''

Dimookraatonni ni moo'amanii?

Dimookraatonni waliigaltee taasifame kana waajiraaleen cufaman banuuf fedha qabaniin malee MaakKooneel waadaa isaanii ni eegu jenneet miti jechuun ija shakkiitiin ilaalu.

Filannoo 2020 irratti kaadhimamtoota ta'uuf carraa kan qaban Eelizabeet Waaran, Kiriistan Jiiliibiraand, Koorii Buuker, Bernii Saandars fi Hamaalaa Haariis bajata kana mormaniiru.

Seenaatarri Kaalifoorniyaa Haariis, ''MaakKooneel waadaa dhimma baqattummaa irratti torbee muraasa keessatti mari'achuuf seenan ni eegu jedhanii amanuun gowwummaadha'' jedhani.

Seenaatarri Kaalifoorniyaa kan biraanis dhimma baqattootaa irratti mari'achuuf wanti amansiisaan hin jiru jechuun waliigaltee kanatti akka mufatan dubbataniiru.

Miseensi Koongiresii Paartii Dimookraat Luwiis Guteereez seenaataroota paartii ofiitti ariidhaan dubbataniiru. ''Ni baqatani, ni moo'amani, kana gochuun amala isaaniiti'' jechuun.