Ahimaddiin Jabali fa'i hiikamuusaanii dhagahame

Ahimaddiin Janali

Ahimaddiin Jabalii fi miseensoonni koreen furmaata barbaadduu Muslimaa har'a hiikamusaanii, Abukaatoon BBC'f mirkanneessite.

Uztaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee miseensoonni koreen furmaata barbaadduu muslimaa afur ALI bara 2004 kaasee mana hidhaa tu'an hiikamuusaanii Abukaatoon isaanii Addis Mahammad himan.

Namoonni kunneen mankaraaristoota amantaa jedhamuun kan himatan yoo ta'u, Uztaaz Ahamddiin Jabal hidhaan cimaan waggaa 22 , Muhammad Abaatee waggaa 18, akkasumas Kaalid Ibraahimii fi Ahmad Musxafaa waggaan 15 itti murtaa'ee turan.

Haaluma walfakkaatunis, barreessaan zoonii zaxanyii Fiqaadu Hayiluu, AxinaafuBirihanefi Naatinaa'el Falaqa himannaan isaanii akka cituun dhagahameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan