Baatirii bilbilaa fooyyeessuu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Appiin baatirii bilbilaa erga %5 irra gahee akka hojatu dandeessisu omishame

Appiin akka baatiriin bilbilaa %5 irratti wayita gahu hin bannee fi rakkina annisaa bilbilaatiin walqabateen fooyyeessuuf tajaajilu omishame.