Itoophiyaafi Raashaan waliin Niwuukileera gabbisuuf

Ministirri Haajaa Alaa Raashiyaa Sargee Laavroov fi Ministira Haaja Alaa Itoophiyaa Dr. Warqineh Gabayyoo

Itoophiyaafi Raashiyaan sagantaa gabbisa Niwuukileera irratti walii galuusaanii barame.

Biyyoonni lamaan walta'iinsaan Itoophiyaa keessatti Niwukileera gabbisuu kan isaan dandeessisu jiddugala qorannoo Niwuukileeraa Itoophiyaa keessatti dhaabuuf waliigalan.

Ministirri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dr. Warqineh Gabayyoo, Ministira Haaja Alaa Raashiyaa Sargee Laavroov kan dowwaannaa hojii Itoophiyaatti taasisaa jiran waajjira isaaniitti simatanii haasofsiisanii jiru.

Waliigalteen irra gahame kunis ibsa marii isaaniin booda qondaalonni lamaan waliin ta'uun gaazexeessitootaaf kennan irratti himame.

Hojiin gabbisa Niwukileeraa kun waliigalteen barbaachisu biyyoota lamaan gidduutti akkuma mallattaa'een ni eegala jedhan Sargee Laavroov.

Biyyoonni lamaan hariiroo dippiloomasii waggoota 120 kan qaban ta'uu eeruun walta'iinsa diinagdee fi invastimantii, dhimma nageenya gaanfa afriikaafi fedha biyyootni lamaan waliin qooddatan biro irratti mari'achuu Dr. Warqineh Gabayyoo dubbataniiru.

Sagantaan gabbisa niwukileeraas faayidaa naga qabeessaaf akka ta'e dubbataniiru.

Balala'iinsa xiyyaaraa kallattiin Finfinnee irraa gara Moscow guyya guyyaan akka eegalamu walii galuun isaaniis ibsa kanarratti himameera.