'Osoon hospitaalatti tajaajila kennaa jiruun reeffa obboleessa abbaa kiyyaa arge'

Karra cufamaa magaalaa Mooyyalee
Goodayyaa suuraa Erga jiraattonni baqataniin booda manneen hedduun cufaa jiru

Namoota raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa odeeffannoo dogongoraatin raawwate jedhee Sanbata darbee magaalaa Mooyyaleetti 10 rasaasaan ajjeese keessaa Obboo Kaanuu Kaancoro, maanguddoon ganna 55 fi abbaa ijoollee jahaa, isaan tokko.

Ilmi isaanii Mahaammuudi Kaanuu abbaan isaanii ollaadhuma jiraatanitti osoo shaayii dhugaa jiranu loltoonni rasaasa lamaan dhahanii ajjeesan jechuun bilbilaan BBC'tti himeera.

Abbaa isaa dabalatee namoonni ajjeefaman hundi kan waa balleessan osoo hintaane osuma jireenya idileesaanii gaggeefataa jiranu kan balaan akkasi irra qaqqabe ta'u dubbata.

''Hundumtu jireenya ofii jiraachu malee, kan hamaa dubbatees ta'e, kan balleessaa dalage hinturre.''

Abbaan isaaanii Magaalaadhuma Mooyyaleetti dhalatanii achuma jiraachaa kan turan ta'u kan dubbatan Obbo Mohaammud, balleessaan du'a akkasiif isaaniin gahuu tokkoolleen akka hinturree cimsuun himeera.

Hospitaala Mooyyaleetti oggeessa fayyaa fi ilmi obboleessa Obbo Kaanuu kan ta'an Booruu Borojoo gama isaatiin, ''osoon nama rasaasaan dhahamee hospitaalicha dhufa kutaa tajaajila arifachiisaatti wal'aansa kennaa jiruun reeffa obbooleessa abbaa kiyyaa nattii dhufe,'' jedha.

Haala uumameen walqabatee namoota dhiigaa gara hospitaalichaa dhufan osuun waldhaanu, yoon reeffa obboleessa abbaa kiyyaa rageetti rifaatuun ofan wallaalee jedheeras.

Akkaataa rukutaman yeroo dubbatan, ''ka'ii dhaabadhu jedhaniin. Achinis harka ol kaasee. Achiin fuudhanii rukkutan jedhan,'' jechuun BBC'tti himeera.

Wayita reeffa argeetti lapheefi fuula lubbuurra rasaasaan rukutamuun lubbuunsaa akka dabarte mirkaneefachuu himeera.

Obbo Kaanuun maanguddoo jireenya nagaatiin beekamaa ta'u kan hime Booruun, qaama nama ajjeesseetti akka dhugaa baasuuf iyyachuun ulafaataadha.

Kanaafuu, qaamni addunyaa dhugaaf dhaabbatu yoo jiraate haala kana qorachuun akka dhugaa baasuuf gaafataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata