Magaalaa Finfinneefi carraa qonnaan bulaa naannooshee

Magaalaan Finfinnee akkuma bal'ataa jirtu jiruufi jireenyi Oromoo naannoshee balaafi gadadoof saaxilamaa jira. Gariin qonnaan bultootaa ammas lafti waadaa nuuf galame waan nuuf hin kennamneef fuuldurri keenya yaaddoon kan guutamedha jedhu.

Viidiyoon: Yaadataa Birhaanuu, Chaarlii Noorzikoot fi Habtaamuu Xibabuutiin