Garee cimaa torbee kanaa keessatti Kompaanii, De Biruuyine, Saalaa, Haazaard, Zahaa, Jiiruu

Deeggartoota Siitii Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Maanchistar Siitiin shaampiyoona PL bara kanaa ta'eera

Maanchister Siitiin mo'amuu Maanchister Yuunaayitid hordofuun shaampiyoonaa primer liigii Ingilaand bara kana tahe.

Maanchister Yuunaayitid kaleessa Westi Biroomiin 1 fi 0 mo'ameera.

Karra eegaa-Been Fooster[ Westibroom]

Image copyright AFP

Maanchister yuunaayitid torban darbe maanchister siitii dirreen ala godhe har'a eessa jira?

Yeroo kana dubbattu,kubba rukuttaa mataa Roomeluu lukaakuu irraa oolches dinqisiifachaadha.

Taphatoota sarara ittisaa-Tirent Aleeksaander Aarnoold{Liiverpool},Keevin Loong{Barniley},Viinsent koompaanii{maanchister siitii}

Image copyright Getty Images

Tireenti Arnoold-Ramaddiin shaampiyoonsiliigii Maanchistr siitii waliinii taphatoota sarara ittisa cinaa Aleeksaander Aarnoold fi Aandiriw Roobertisaniif qormaata guddaa taha jedheen ture.

Kevin loongi-long bakka Been Mii,midhamaan taphichaan ala tahee galuun gahumsa olaanaa agrasiise.Taphatoota fuulduraa leechister siitii saffisa guddaa qabani dhaabateera.kanarratti galchii lakkoofsisuunsaa immoo gahumsa guddaadha.

Viisenti koompaanii:Tapha deebii shaampiyoonsiliigii Liiverpool irraa hanbisuun ogummmaa akkamii akka tahe naaf hin galle ture.

Sarara gidduu: Wiiliyaan{Cheelsii}, Keevin Debruuyine{Maanchister siitii}, Mohaammad Diyaamee{Niwuu Kaasil},Eden Haazaard{Cheelsii}

Image copyright Getty Images

Wiiliyaan: akkan yaadutti mucaan kun bara kana taphataa cimaa Cheelsiiti.tapha Saawuzhaampitan irratti kubba lama mijeessee kenne,hiriira dhaabiiis walitti aansee argataa jira.Oduun jiru Maanchister Yuunaayitid yaadasaa irra kaawwatera kan jedhudha.

Keevin Deebruun:bara kana guutuu taphataa kana faarsaan bahe.Taphataa ajaa'ibsiisaa dha.Kubba inni Raaheem Isteerliingiif dabarse,dinqisiisaadha.

Mohaammad diyaamee:yeroon Raafa'el Beeniteez dandeettii waancaa gara Seenti Jeemsi Paarkitti fiduu qaba jechaa ture ,keessaa fuudheen kolfaa ture.Garuu waancaa argachuu baatus haala inni taphootni muraaasa osoo hafanii qabxiiwwan 41 waliiti qabate garuu dinqisiisaa ture.

Diaameen taphatoota Beenitez Niwuu Kaastel keessatti mul'ise keesaa tokko dha.

Eden Haazaard: Cheelsiin boqonnaa dura fedha dhabee ture.Haazaardi waan itti fakkaate hojjechaa ture.Booda garuu gahumsa olaanaa agarsiisuun hojii nama tokkoo olii hojjete.

Fuuldura: Mohaammad Saalaa{Liiverpool}, Oliiviyee Jiruu{Cheelsii}, Wiilfired Zahaa {Kiristaal Paalas}.

Image copyright Getty Images

Mohaammad Saalaa: galchii 40 yoo lakkoofsisuu baatte taphataa cimaa torbee koo keessa hin galtu.Taphataa cimaa bara kanaaf Keevin Debruun waliin morkatu Saalaan, gahumsa olaanaa qaba.Eenyu mo'ata kan jedhuuf ani maallaqa koo mo Saalaa irra kaa'eera.

Oliiviyee Jiruu: osoo Jiruud gara dirreetti hin galiin Chelsiin du'ee awwaalamera jechuun ni danda'ama.Jalqaba fedha fi kaka'umsa hin qaban.Erga taphataan Faransaay kun gara dirree seenee haalli jijjiirame.Alvaaroo Mooraataan waan gammade hin fakkatu.Fuulduratti Antooniyoo koonteen moraataa waliin hiriirsisu moo, taa'umsa jijjiraa irratti isa dhiisu? Rakkoo tahuu dandaha.

Wiilfired Zaha: galchiiwwan sadii daqiiqota 25 keessatti lakkaa'amuun leenjisaa kiris huuton hirriba kan dhowatu ture. Lamaansaaniiyyu Kiristaal Paalsaasis tahe Biraayiton ammayyuu kufaatii jalaa hin bane ture ,garuu galchiin Zahaa lamaan Paalaasitti lubbuu horaniiru.

Yeroo Roy Haadsan gara Seelharist Paarki dhufe Paalaas gabatee piriimerliigii irraa xumura irratti argama ture.Gaaffiin ammaa garuu akkamiin zaha tursiisuu dandaha kan jedhu dha.