Mootummaan Naannoo Oromiyaa muudama haaromsaa eeglame cimsa jedhe taasise

Yaa'ii Caffee Oromiyaarratti
Ibsa waa'ee suuraa,

Yaa'ii Caffee Oromiyaarratti

Mootummaan Naannoo Oromiyaa muudama gara garaa sochii haaromsaa eeglame ciminaan itti fufsiisa jedhame taasise.

Tarreeffama muudama fuula facebook kan Waajira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irratti ba'e akka agrsiisutti muudamni kun gaggeessitoota sadrkaa mootummaa naannoofi federaalaatti walitti fiduun kan gurmaa'edha.

Akka ibsa Obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa, Hogganaan Biiroo Dhimmoota Komunikeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fuula facebook isaaniirratti maxxansanitti muudamni taasifame kun fayyadamummaa ummata naannichaa boqonnaa haaraatti ceesisuuf qabsoo eegalame itti fufsiisuuf jedhameera.

Akka Obbo addisuun barreessanitti haala yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessaa jiru yaada keessa galchuun ramaddii hoggansaa gaggeeffame kun dhimmoota gurguddoo sadi yaada keessa galchee kan raawwaatamedha jedhu .

Isaanis dandeettii raawwachiisummaa mootummaa cimsuudhaan rakkoo bulchiinsa gaariifi kenniinsa tajaajilaa hiikuu, sadarkaa federaalaatti gahee hoggansaa qabnu gahumsa ol'aanaadhaan bahachuuf hoggansa Mootummaa Federalaatiif gumaachuufi hirmaannaa dubartootni, dargaggootniifi hayyootni hoggansa keessati qaban cimsuudha.

Aadde Adaanach Abeebee, Kantiibaa Magaalaa Adaamaa gara I/G/ Waajjira Dh.D.U.O G/Galeessaatti fiduufi Aadde Caaltuu Saanii kan Kantiibaa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii turte gara Hoggantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa fiduun hirmaannaa dubartootaa cimsuuf kan jedhameef fakkeenyadha.

Kanaaf, Aadde Xayibaa Hasan kan Kantiibaa Magaalaa Shaashamannee turte gara sadarkaa Pirezidaantii I/Aantuu MNO fiduu dabalatee tarreeffama muudama haarawaa kana keessatti hirmaaannaan durbartootaafi dargaggootaa gara hooggansa jajjabootti fiduun mullateera.

Torban darbes Caffeen Oromiyaa Yaa'ii Idileesaatiin raawwii hojii erga gamagamee booda kan Mana Murtii Ol Anaa Oromiyaafi OBN dabalatee muudama gara garaa kennuun isaa ni yaadatama.