Fakkeenyummaa 'tokkummaa, jaalalaafi waldanda'uun jiraachuu': Naannoo Kibbaa

Dr.Abiyyi Ahmad Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dr.Abiyyi Ahmad

Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad daawwannaa naannoo gara garatti taasisaa jiraniin marsaa kanaan Hawwaasaatti argamu.

Simannaan o'aafi bal'aas hawwaasarraa taasifameeraaf. Abbootiin amantaafi jaarsoliinis eebbaafi kadhannaa taasisaniiru.

Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Saboota, Sablammootaafi Uummatoota Kibbaa Dassee Daalkee tokkummaa, jaalalaafi waldanda'uun jiraachuu naannoon isaanii qabu akka biyyaattis fakkeenyummaa kana baballisuun hojjenna jedhan.

Hojii hoggansi Minisitira Muummee Dr. Abiy malaammaltummaan, loogiifi rakkoo haqaa maqsuuf taasisu keessatti cinaa dhaabbachuun lammileen hundi fayyadamoo ta'uu akka danda'an naannoon isaanii akka hojjetan Obba Dasseen dubbataniiru.

"Tokkummaafi milkaa'ina biyya keenyaaf, ijaarsa dimokiraasii cimsuuf uumanni naannoo kanaa si cinaa dhaabbatu," jedhan.

Minuistira Muummee Dr. Abiy ammoo naannoon kun seenaa dheeraa, aadaa bal'aa bakka guddaa qabu jedhan. "Tokkumaafi nageenya biyya keenyaaf ga'ee guddaa naannoon kun gumaache ibsuun, "Naannoon kun garaa garummaa keessatti tokkummaafi jaalalaan jiraachuu qabatamaan kan agarsiisedha," jedhan.

Aadaafi dudhaa aja'ibaa naannichi qabu akka sirna bulchiisa aangoo nagana waliif dabarsuu, wal-dhaggeeffchuu, rakkoo walitti bu'insa mudatan keessatti mala aadaatiin furuun saboota biroo walitti fiduu keessatti bakka ol aanaa akka qaban dubbataniiru.

Qabeenyi turizimii bal'aa kan aadaafi uumamaan jiran caalmaatti jijjiirama hawaas-dinagdee uummataaf akka oolan dubbatanii, mootummaa federaalaa kan naannichaa waliin akka hojjetus mirkaneessaniiru.

"Rrakkoon dhipphina lafaa jiruun misoomni argame hunda walqixa akka hin tajaajille mootummaan ni hubata. Gara fuula duraas carraaqqii dargaggoonni osoo hojii hin tuffatin taasisan cinaa dhaabbchuudhaan deggersa barbaachisu ni taasisnas," jedhan.

Uummanni naanichaa keessattuu dargaggoonni aadaa qusachuu kan saboonni naannoo kanaa ittiin beekaman cimsuun goota misoomaa ta'uu jedhan.

Dr. Abiy, tokkumaa, jaalalafi wal danda'uun waliin jiraachuu, akkasumas kunuunsa qabeenya uumamaa mala aadaa bareedaa naannicha keessa jiru haalaan cimsuun guddina biyyaaf akka gumaachaniif waamicha misoomaa dhiyeessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan