Booranatti rooba cimaa roobeen lubbuu namoota darbeera

lolaa Image copyright AFP

Roobni cimaa naannolee Kibbaafi Kibba-dhiha Itoophiyaatti guyyoota darbaniif roobaa ture qabeenyaafi lubbuu namaarra miidhaa geessiseera.

Roobni cimaa bakkeewwan garagaraatti roobe kun lubbuu namaa galaafateera, jiruufi jireenya hawaasaas danqeera.

Godina Booranaatti guyyoota darban keessa rooba cimaa roobeen, lubbuun namoota torbaa darbuun, Itti Gaafatamaan Waajjira Hoggansa Sodaa Balaa Godina Booranaa, Abba Godaanaa Duubaa BBC'tti himaniiru.

Dabalataanis akka Abba Goodanaa jedhanitti, sadarkaa humna goodinaatti gargaarsa barbaachisu gochaa kan jiran wayita tahu, kan humnaa ol tahe ammoo gara naannootti dabarsuusaaniiti.

Godina Baaleettis roobni cimaa robe, geejjiba irratti danqaa guddaa uumaa jiraachuu Aanaa Madda Walaabuurraa Obbo Ahimad Jundaa BBC'tti himaniiru.

Godina Gujiittis rakkoon walfakkaataa jiraachuu Itti gaafatamaan Waajjira Hoggansa Soda Balaa Godinichaa Obbo Abbabaa Abbaabulguu dubbataniiru.

Torban muraasa duras buufata baqattootaa Dadaabitti, balaan lolaa baqattoota achi keessa jiraniif yaaddoo akka ta'eefi, maatiin 72 gargarsa akka argatan adda bahuusaanii, Dhaabbata Baqattoota addunyaa damee Dadaab BBCtti himeera.

Raagni haala qilleensaa hojjetamee naannolee kaneennitti roobni hanga barame ol jiraachuu akka malu tilmaamamuusaafi raagni kennamuusaas Daayrekatarri Ejensii Metirolojii Biyyaaleessaa Obbo Faxxana Tashooma dubbataniiru.

Dhimmuma kanarratti Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Itoophiyaatti Daarektera Dhiyeessaafi Loojistikii kan tahan Obbo Ayidroos Hasan dubbisnee, balaa lolaa naannoo Somaaletti mudateen alatti, gama naannoo Oromiyaatiin, gaaffiin deeggarsaa akka hin dhiyyaanneef BBCtti himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata