Pirezidaantiin Israael Jushoota Itoophiyaa waliin marii'atan

Pirezidaantiin Israa'e Itoophiyaatti wayita nagaa gaafatamaa turanitti

Lammiileen Jiwiish kumaatamaan lakkaa'amaniifi Itoophiyaa keessa jiratan mootummaan Israa'ee atattamaan haala mijeessuun akka maatiisaanii jiddu gala bahaatti argamanitti makamaniif gaafatan.

Isaanis gaaffiisaanii kan dhiyeefatan Pirezidaantii Israa'ee Reyuven Rivlin kan dowwannaa hojii guyyaa sadiitiif gara Itoophiyaatti imalan ture.

Pirezidaantiin israa'ee kaleessa dowwannaa hojiitiif gara Itoophiyaa kan imalanis bakka bu'oota Jiwiishii Itoophiyaa waliin marii taasisaniiru. Pirezidaantichis wayituma kanatti akka haala maatiisaanii Isaa'eeli waliin ittiin walargan irratti akka hojatan waadaa galusaanii gabaasaan BBC Imaanu'e Igunzaa gabaaseera.

Wayita ammaa kanattis lammiilee jiwuush gara kuma saddeetti ta'an Itoophiyaa keessatti argaman gara biyyaatti deebii'uuf eegachaa akka jiran barameera.

Bakka bu'aan Jiwiishoota Itoophiyaa waggoota soddooman darbaniif darbaniif maatii isaanii waliin walitti makamuuf eegachaa jiraachusaanii himaniiru.

Akka bakka bu'oonni hawaasa Jiwiishi kunneen himanittis, namoota kuma saddeet ta'aniitu gara Israa'el deemuuf eegachaa jira. Isaanis sanyii Jiwiish baroota dheeraan booda gara kiristiyaanaatti geedaraman akka ta'an dubbatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata