Afriikaa Kibbaatti hojjettoonni omisha warqii afur du'an

Magaalaa Johaanisbargi
Goodayyaa suuraa Magaalaa Johaanisbargi

Afriikaa Kibbaatti Kamisa darbe raafama lafaatiin walqabatee danqama lixa magaalaa gudditti Johaansbarg Maasaakhaane keessatti umameen omishtoonni warqee afuur yoo du'an, jaha hanga ammaatti danqamusaanii idubbi himaa albudaa eeruun 24 News gabaaseera.

Namoonnii amma miidhaman kunneenis miseensoota garee qottoota warqii 13 sochii lafaa osoo hojatanuu umameen holqa keessatti qabamee turee ta'usaanii Ejansiin Oduu Royitarsi gabaaseera.

Dubbi himaan Albudaa Jamsi Wellsted akka jedhetti, hojjattoonni albudaa shan kan biraa hospitaala kan galaniifi haalli fayyinsaanii gaarii ta'u mirkannaa'eera.

Itt dabalunis kanneen jaha ta'an ammoo ammalleen lafa keessatti danqamanii argamu jechuun, ''Hojjattoota jaha keessaa kanneen sadii ta'an baafneera, garuu kanneen hafan sadan garuu lakkaa'amu hindandeenye.''

Baatii Guraandhalaa keessa omishtooti warqii 955 lafa omisha warqii Birteksi kan Magaalaa Walkom fageenya km 290 irratti gama Kibba-Lixa Johaansbargiitti argamutti qabamanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata