Buqqaafamtootaafi rakkoo Baatutti isaan hordofe
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Baatii saddee guutuu akkanumaan taa'uutti jirra

Lammilee 800,000 ol naannoo Somaaleerraa buqqa'an keessaa, 2600 ol magaalaa Baatuu keessatti qubatanii jiru.

Lammileen kunneen ijaarsa manaa irraa kaasee, rakkoo hedduutu nu qunnamaa jira jedhaniiru.

Anga'oonni mootummaa gama isaaniitiin rakkoo kana hiikuuf hojjechaa akka jiran himu.

Viidiyoo: Habtaamuu Xibabuu

Gulaalaa: Yaadataa Birhaanuu