Dubartiin Somaaliyaa 'jaarsa 11 qabdu' al-Shabaabin dhagaan reebamte ajjeefamte

hidhattoota al-Shabaab Guraandhala 13, 2012 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hidhattoonni al-Shabaab hikkaa seera Shariyaa cimaa ta'e hordofu

Somaaliyaa keessatti mana murtii Al-Shabaabin hogganamu dubartii abbaa warraa hedduu qabaachuun himatamte dhagaan reebamuun ajjeefamte jedhe gartuun hidhattootaa.

Shukrii Abdullaahi Warsamee, utuu abbaa warraa ishee duraanii hin hiikiin yeroo 11 heerumuun himatamte.

Mormaa gadiitti awwalaamtee hanga du'aatti loltoota al-Shabaabiin dhagaan reebamte, jedhu jiraatonni magaalaa Sablaale Kibbaa.

al-Shabaab hikkaa seera Shariyaa cimaa ta'e shaakalu.

"Shukrii Abdullaahifi abbootin warraa 9, jaarsa ishee kan seeraa dabalate, hundi isheen haadha manaa kooti jechuun mana murtiitti dhiiyatan," jechuun Mohaammad Abu Usaama, bulchaan Al-Shabaab kan nannoo Shabellee gadii, Royitarsitti himeera.

Akka seera Islaamaatti dubartiin dhirsa tokko ol qabaachuun dhorkaadha, dhiirri garuu hanga niitii afuritti fuudhuu danda'a.

Hiikuun lamaaniif eyyamamaadha, dhiirri haadha warraa isaani dhiisuu danda'u, dubartiin garuu fedha abbaa warraa ishii gaafachu qabdi. Yoo dide, eeyyama argachuuf gara mana murtii amantaatti dhiyaatti.

Hidhattootan kan hogannamu marsariitin oduu akka jedhutti, yeroo mana murtiitti dhiyaatte Aadde Abdullaahin fayyaa guutuun akka turteefi himannaa kanas akka amantedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata