Daa'imummaakoo bade
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Daa'imummaakoo bade: Daa'imman niitii waaqaa ta'uuf booji'aman

Daa'iimman dubaree, badii maatii isaaniin hojjetamee kaffaluuf, mana waaqeeffannaa keessa akka hojjetaniifi akka jiraatan dirqisiifamu.

Brigite Sossowu Perenyi daa'imman kan keessa tokko turte.

Bilisa baatee waggaa 20 booda, shaakala Trokosi maal akka ta'ee hubachuufi maatiin ishee maalif akka dabarsanii kennaniin baruuf imala jalqabde.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan