Afriikaa Kibaatti lafa wanti warqii fakkaatu argametti poolisii qubachiisan

Gold

Afriikaa Kibbaa manadara xiqqoo Kwazulu-Natal jedhamtuufi namoonni hedduun warqii qotuuf dhaqaa turanitti warqiin argamnaan poolisiin achitti qubachiifame.

Kantiibaan naannichaa Dixi'e Niki akka madda oduu NEWS 24 jedhamutti himtetti, argannoon kunis torban darbe keessa mandara KwaaMaachi jedhamtu keessatti hojjattoota daandii dhakaa falaxaniin kan taasifameedha.

''Isaanis dhagaa gurraacha durii kan fakkaatu hinarganne,'' jetti. '' kanarras dhakkaa warqii fakkaatu argatan.''

Oduun kunis baayyee babal'achuun warra bitan hunda harkise. Jiraattonni gandichaa qottoo, faasiifi waanuma qaban hundaan halkanifi guyyaa qotaa turan fedhii dabaluuf jecha.

Garuu wanti isaan argatan dhuguma warqii yaa ta'u yaa dhiisuu hinbaramne, jetti Addee Niki. Garuu saamudi isaa ilaalamuuf gara laaboraatoriitti ergameera.