Jiraattota magaalaa Baakkoo: Haaromsi biyyaa nu bira hin jiru

Hirrira Magaalaa Baakkoo
Ibsa waa'ee suuraa,

Hirrira Magaalaa Baakkoo

Jiraattoonni magaala Baakkoo fi naannoo ishee rakkoon bulchiinsa gaarii nuuf haa furamu jechuun hiriira bahanii gaaffiisaanii dhiyeessan.

Jiraattoonni kunneen jijjiiramni sadarkaa oliitti mul'achuu jalqabe naannoosaaniitti hojiirra oolaa akka hin jirre dubbatan.

Jiraataa magaalaa Baakkoo kan ta'an Barsiisaa Gaashaaw Baarbaa ''Ummanni kan hiriira ba'eef haaromsi caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru magaalaa keenya keessatti sirriitti hojiirra waan hin oolleef'' jedhu.

''Ummanni ammas dararamaa jira, rakkachaa jira, nuti karoora haaromsaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa hojiirra oolchaa jiru ni deggerra, garuu magaalaa keenyatti faallaa karoora kanaatiin deemamaa jira waan ta'eef ummanni hiriiraan ba'ee morme'' jedhu Barsiisaa Gaashaaw.

Rakkoolee yeroo dheeraaf ummata gaaffii kaasisaa turan hedduun ammallee hin furamne jedhu Barsiisaa Gaashaaw.

Namoonni kanaan dura rakkoo uumaa turan iddootu jijjiirameef malee tarkaanfii irratti fudhatame waan hin jirreef kun ummata aarseera jedhan.

Ummanni bishaan gidduu taa'ee dheebotaa jira, daandiin magaalaa keessaa kan qulqullina hin qabneedha, walumaa galatti haaromsi magaalattii keessa hin jiru jechuun ummanni mormaa jiraachuu ibsan barsiisaan kun.

Qaamoleen mootummaa fi Poolisiin Oromiyaas tasgabbaa'anii ummata waliin dubbachaa jiru jedhan.

Ummata hiriira ba'e kan mariisisan Bulchaan Aanaa Baakkoo Tibbee Obbo Kabbadaa Dabaloo, gaaffii ummataa qabannee sadarkaa keenyatti kan furamu ni furra, kan qaama oliif dhiyaachuu qabus ni dhiyeessina jedhan. Hawaas waliin Sanbata dhufutti marii bal'aa ni geggeesinas jedhaniiru.

Obbo Kabaadaan qaamolee hawaasaa garagaraa kanneen akka qeerroo, abbootii Gadaa, Jaarsolii biyyaa fi hojjettoota akkasumas jirattota magaalaa hunda waliin wal arguun akkamiin akka wal hojjechuu dandeenyu ni mari'anna jedhan.

Hawaasi akkuma durii doorsifamaa jirra , sodaadhaan jiraanna jedha, kanaafis wayita yaada kennan,''Yeroon oromoon, wal doorsisu, wal hiisisu, wal ajjesisu amma miti, yeroonsaa darbeera, waliin taanee nageenya keenya eegganna'' jedhan.