"Gatiin kafalluufi tajaajilli argannu wal hin madaalu"
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan