'Itoophiyaa keessatti namoonni mana hidhaa hiikaman deebi'anii hidhamaa jiru'

Obbo Bayyanaa Ruudaa
Ibsa waa'ee suuraa,

Bayyanaa Ruudaa bara 2014 yuunivarsiiti Amboo irraa ari'aman

Namoonni baatilee muraasa dura mootummaan himata isaanii adda kutee mana hidhaa keessaa hiikaa ture bakka gara garaatti qabamanii hidhamaa jiru jedhu maatiin.

Kamisa darbe mana jireenya isaanii magaalaa Fiichee irraa kan qabaman barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan turan Obbo Bayyanaa Ruudaa namoota irra deebiin qabaman keessaa isaan tokko.

"Poolisoonni baay'ee konkolaataa lama guutanii dhufanii, qawwee mataatti qabanii fuudhanii deeman," jedhu haati warraa isaanii Aadde Immabeet Mulaatu.

Abbaa Alangaa Waliigalaa Federalaa Obbo Birhaanuu Tsaggaayee dhimma kanarratti dubbifnee, himata kanaan dura irraa citeen osoo hin taane yakka tibbana raawwatame kan qulqullaa'aa jiruun shakkamanii qabamanii jedhan.

Bara 2014 hojii isaanii barsiisummaa yuunivarsiitii Amboo irraa kan ari'ataman Obbo Bayyanaa Ruudaa, mana murtiitti himatanii osoo falmaa jiranii ture bara 2016 qabamanii kan hidhaman.

Waggoota lamaan falmiirra turan keessattis hojii humnaa hojjetanii ofiif maatii isaanii bulchaa turani jedhu haati warraa isaanii.

Obbo Baqqalaa Garbaa waliin galmee tokko jalatti himatamanii walumaan mana murtiitti erga deddeebi'aa turanii booda, baatii shan dura walumaan gadhiifamuu Aadde Immabeet BBC'tti himaniiru.

Erga mana hidhaatii gadhiifamanii "manaallee bahee hin beeku," kan jedhan aadde Immabeet "osoo ijoollee isaallee laalee hin quufiin qabamuun isaa maatii gadda hamaaf saaxileera," jedhu.

"Mootummaan wanti dubbatu kan biraa, nuyi kan nurratti raawwatamu kan biraati, uummanni Oromoo kana nuuf beekuu qaba," jechuun booyaa BBC'f yaada kennaniiru.

Obbo Bayyanaa Ruudaa nama saba isaafi dhugaa jaalatu ta'uun alatti miseensa dhaaba siyaasaa tokkoollee miti jedhu Aadde Immabeet.

Bifuma wal fakkaatuun torbe lama dura magaalaa Amboo keessaa kan qabamtee shamarree Obsee Taayyee baatilee shan dura ture mana hidhaatii kan gadhiifamte.

"Hiriyoota ishee dubbisuuf Ambo kan deemte, qabamuushee kan dhageenye guyyaa lama booda," jedhu obboleessi ishee Obboo Arayaa Taayyee.

Magaalaa Amboo keessatti poolisii Oromiyaan akka qabamteefi magaalaa Bishooftuutti mana dhunfaa keessatti hidhamtee jiraachuu ishees Obbo Arayaan BBC'tti himaniiru.

Erga hidhamtee torbee lama keessatti mana murtiitti hin dhihaanne, shakkii qabna jechuun alattis sababni itti qabamtee itti hin himamne jedhu.

Obseen bara 2017 qabamtee waggaa tokkoof erga mana hidhaa turtee booda baatii shan dura gadhiifamte.

Sanaan duras yeroo gara garaa hidhamaa turuushee maatiin ishee ni himu.

Obbo Birhaanuu Tsaggaayee, "mootummaan nama yakka dalage jedhee shakke to'annaa jala oolchuu hin danda'u jechuudha?" jechuun gaaffi keenya gaaffiin deebisan.

Obbo Bayyanaa Ruudaa irra deebiin to'anna jala kan oolan himata duraan irraa citeen osoo hin taane yakka biraatiin shakkamaniiti jedhu.

Yakkichi akkuma qulqullaa'ee xumurameen yeroo dhiyootti uummataaf ifa goona jedhan.

Namoota biroo irra deebiin to'annoo jala oolan quba hin qabu, "tarii poolisii harka jiraachuu danda'us," jedhaniiru.