Hojjettoonni Tajaajila Daandii Baabura Finfinnee hojii dhaaban

Tajaajila Daandii Baaburaa Finfinnee Image copyright Getty Images

Hojjetoonni kunneen kaffaltiin ga'aafi faayidaawwan nuuf hin kennamne, akkasumas tajaajilli nyaataa nuuf dhiyaachaa jiru qulqullina isaa kan eeggate miti komii jedhu dhageessifachuuf akka hojii dhaaban dubbatu.

Aanga'oonni Tajaajila Daandii Baabura Salphaa Finfinnee komii hojjetoonni dhiyeessan kana furuudhaaf hojjetoota kana waliin mariirra akka jiran gabaafameera.

Hojjetaan tokko BBC'tti akka himanitti, hojjettoonni hojii dhaabanii jiran akka mooraa/buufata isaanii keessaa hin baane poolisiidhaan dhowwamaniiru.

Hojjetaan akka maqaan isaa eeramu hin barbaanne kun rakkoo bulchiinsaa, kaffaltii saatii hojjetan gituufi rakkoowwan biroo waggaa afurirraa kaasanii akka gaafataa jiran dubbata.

"Bara 2006 ture Tiyaanjiitti leenjinee kan deebine. Achumarraa kaasnee gaafachuu eegalle turre garuu gaaffiin keenya hanga har'aatti deebii hin arganne," jedha.

"Rakkoo jiran akka furamaniif gaaffii dhiyeessaa turrus kan furmaata argatan tokkollee hin jiran. Rakkoon guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa dhufe. Yoo gaaffii gaafattellee si ari'uu," jedha.

Akka hojjetaan kun jedhutti ijoolleen waggaa lamaan darberraa kaasanii mana murtiitti deeddeebiyaa jiran jiru. Bulchiifni kuniifi tekinooloojiin kun sirumayyu wal hin beekan kan jedhu hojjetaan kun rakkoo jiruuf fala barbaaduu dhiisanii numaan dhiibu jedha.

Goodayyaa suuraa Hojjetoota Tajaajila Daandii Baaburaa Salphaa Finfinnee

"Har'a sarara lamaanirratti kan Bahaa-Dhihaafi Kibbaa-Kaabaa hojiin dhaabbatee jira. Yeroo ammaa buufata Aayaat keessa jirra akka gadi hin baaneefis poolisiidhaan dhowwamaa jirra."

"Ji'a tokko keessatti sa'aatii 330 ol yoo hojjennellee kana keessaa garuu kan sa'aatii 175-180 qofa nuuf kaffalu," jedhu.

Kana malees, rakkoo hojjetoonni dhiyeessaniif deebii kennuurra sababii nutti barbaadanii hojiirraa nu ari'uufi dirqamaan ammoo akka hojjennu nu taasisu jechuun hojjetaan kun BBC'tti himeera.

Yeroo ammaa Chaayinoota waggaa lamaan dura hojii dhaabanii akkasumaan taa'aa jiran waamuun baabura lamaan hojii jalqabsiisuuf jedheera.

Direektarri Tiraansiitii tajaajila baabura Finfinnee Obbo Muluqan Asaffaa, waa'een faayida hojettoonni kunneen gaafatanii bulchiinsaa mirkanaa'ee yeroo dhiyootti hojiirra oola jedhan.

"Sa'aatii dheeraa hojjenna komii jedhuuf, nageenya imaltootaaf jecha sa'aatii afur dursanii akka gabaasan gaafanna, sana yeroo hojiitti dabalani malee lakkaa'an malee sa'aatii hojii miti," jedhu.

Biyyattiin maastaroota baaburaa 68 qabdi kan jedhan Obbo Muluqan, isaan qofa akka qabnu waan beekaniif hojii dhaabuun waan barbaadan argachuufi jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan