Qubsuma koo 40: "Viizaa malee biyyoota 172'tti imaluu nan danda'a"

Lati Hirpha

Madda suuraa, Lati Hirpha

Ibsa waa'ee suuraa,

'As yaaddoon nageenyaa hin jiru'

Maqaan koo Latii Hirphaa Hundee jedhama. Godina Wallagga Bahaa, magaalaa Giddaa Ayyaanaa keessattin dhaladhee guddadhe.

Ergan biyyaa bahee waggaa 15 yoo ta'u wayita ammaa biyya Kanaadaa magaalaa Edimentan keessan jiraadha.

Obboleessi koo biyya Ameerikaa jiraatu isa bira akkan deemuuf carraa tokko tokko naaf mijeessuuf jecha gara biyya ollaa akkan deemu natti himnaan bara 2004 gara Keeniyaatti imale.

Carraa inni naaf mijeessuuf turetti hin milkoofne, achumaan biyyatti hin deebi'u jedheen koolugaltummaa gaafadhee Naayiroobii jiraachuu eegale.

Balballi tokko yoo cufamu kan biraa ni banama akkuma jedhamu, carraa biraa argadheen gara biyya Kanaadaa dhufe.

Biyyan amma keessa jiraadhuuf Itoophiyaa gidduu garaagarummaan guddaan jiru tokko haala nageenyaati.

Biyya kanatti namni akkamiin hojjadhee of jiraachisa jedhee yaada malee waa'ee nageenya isaa namni yaadda'u hin jiru.

Itoophiyaatti garuu namni guyyuu ajjeefama, harmeen tokko mucaa ishee mana baruumsaatti ergitee nagaan galaamoo maal ta'a jettee yaaddofti.

Biyya kana ergan dhufe wanti badaa na rakkise hin jiru garuu yeroon jalqaba dhufe waqtii cabbiin bu'u waan tureef haalli qilleensaa natti ulfaatee ture.

Waa'ee biyya kooti wantan yaadu jireenya hawaasummaati. Namni biyya keenyaa walitti dhufee, waliin kolfee taphata sun gammachuu namaaf kenna.

Biyyatti ollaan maatii keeti, asitti garuu ollaan koo eenyu akka ta'ellee hin beeku.

Madda suuraa, Lati Hirpha

Ibsa waa'ee suuraa,

Haalli qilleensa jalqaba na rakkisee ture.

Waanti gaarii biyya kanatti naaf ta'e lammummaa biyya kanaa argadhee, mirga lammiileen biyya kanaa qaban mara qabaachuu kooti.

Akka lammii biyya kanaattis osoon Viizaa hin gaafatamiin biyyoota 172 deemuu nan danda'a. Walumaa galatti jiruun koo biyya kanaa fooyya'aadha sun waan gaariidha.

Nyaati biyya kanaa ani jaaladhu nyaata warra Hindiiti. Yeroon alaa nyaadhu yeroo mara kanan nyaadhu nyaata 'chicken biryani' jedhamudha.

Ijoolummaa kootti bishaan daakaafi mukkeen magariisa bishaan qarqara jiran ilaalaa waanan guddadheef yeroon wanta akkasii asitti argu biyya na yaadachiisa.

Keessuma laga Saskeechuwaan jedhamu magaalaa Edimentan lamatti kutee keessa yaa'u yeroon argu yeroo mara biyyakoon yaadadha.

Kanaafis jecha laga kana irra deddeebi'ee daawwachuun baay'ee na bashannansiisa.

Keessattu yeroo ganni seenu naannoon lagicha daran waan nama hawwatuuf nama hedduutu deemee daawwata.

Biyya kana keessa namoonni hedduun keessattuu warri abbaa biyyaa ta'an mana hin qaban.

Haalli qilleensa biyya kanaa ammo yeroo ho'aa baay'ee ho'a yeroo qorrus ammo cabbiin isaa cimaadha.

Warri mana hin qabne kunneen haala qilleensaan baay'ee rakkatu. Osoon aboo waa jijjiiruu qabaadhee biyya kana keessaa wantan jijjiiru namoonni kun mana akka argatan gochuudha.

Akka Firaafoolii Dhugaasaatti himetti.