Qormaata seensa Yuunivarsiitii: Barataa akkuma maqaa isaa caalee argame

Ofee Caalaa Image copyright Caalaa Adaanee
Goodayyaa suuraa Caalaa Adaane, barataa qormaata seensa dhaabbileen barnootaa ol aanoo bara 2018 akka biyyaatti tokkoffaa ba'e

Magaalaa Jimmaa keessatti dhalatee kan guddate barataa Caalaa Adaane waggoota lamaan dura qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa gosa barnoota hunda 'A' fiduun qabxii 4:00 gameesisee ture.

Barataan ganna 18 kun qormaata seensa dhaabbilee barnoota ol-aanoo bara kanaas akka biyyaatti 649 fiduun tokkooffaa ba'eera.

Qabxii ol aanaa kana galmeessuuf yeroo itti kennee karoora baafachuun hojechuu dubbata.

"Yeroo baayyee akka dhuunfaattis hiriyyoota isaa waliin ta'ee halkan hanga sa'aatii ja'attin qo'adha," jedha.

"Guyyaa saatii 11:00 hanga 12:00 'tti yeroo baayyee nan rafa. Yeroo tokko tokko ammoo halkan gara barii saatii 11:00 irratti ka'een dubbisa."

Gosoota barnootaa Fiiziksiifi Herrega kan jaallatu Caalaan firii qormaata baranaa abbaa isaa Obbo Adaanee Dheeressaa waliin ta'uun ilaale.

Yeroon sun akka yeroo gammachuu guddaa turte dubbata barataan qaxalee kun.

Bu'aan qormaataa maal ta'inna kan jedhu gaaffiisaa akka ture kan dubbatu barataa Caalaan yeroo qabxiisaa kana interneetiirratti ilaalu hedduu gammaduusaa BBC Afaan Oromootti himeera.

"Walumaa galatti manni barumsaa keenya akka gaariitti hojjechuu isaanii yeroo arginu guddaa gammadne. Bilbilleefaa baga gammaddan waliin jechaa turre," jechuun miira isaa ibsa.

Moggaasa maqaa

Aadaa Oromoo keessatti maqaan akkasumaan hin moggaafamu. Hedaafi dhaqa qaba.

Maanguddoonni maqaa akkamii, yeroo akkamii baraafi gadaa keessatti akkaataa ittiin baasan qabu.

Garuu namoonni tokko tokko dhala isaaniif yeroo maqaa moggaasan hawwii milkaa'inaa, egeree dhala isaanii kan ittiin raajan fakkaata.

Image copyright Chala Adane
Goodayyaa suuraa Manni barumsaa keenya akka gaariitti hojjechuun guddaa gammadne

Caalaan waan hundaa ol barnoota isaaf xiyyeeffannoo kenna kan jedhan abbaan isaa Obbo Adaanee Dheeressaa, firii dadhabbii isaanii hojii gaarii ilma isaaniitti gammaduu dubbatu.

Milkaa'ina isaafis gumaachi barsiisotaa isaa guddaa akka ta'e dubbatu.

"Barsiisonni oolmaa da'immaniirraa hanga Mana Barumsaa Bultii Addaatti isa barsiisaniif galata guddaan qaba," jedhu.

Gammachuu abbaa

Guyyaa firii qormaata ilma isaanii waliin ilaalan "anattuu muddama baayyeetu natti dhaga'ama ture," jedhu.

"Sababiin isaas, qabxiin guddaan 649 jedhameera ture. Ani jalqaba osoon tokkoo tokkoo gosa barnootaa hin ilaaliin bakkuma ida'ama qabxii sanaan ilaale."

"Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'amee ofumatti qabee hammadheen dhungadhe."

Caalaan muummee barnootaa Injinaringii barachuun galma isaa milkeeffachuu barbaada.

Abbaan Caalaa Obbo Adaaneen ammoo "fedhii isaa mormuu baadhullee muummee fayyaa (Medicine) baratee uummata isaa akka tajaajiluun barbaada," jedhu.

"Haadha isaa deessee kunuunsitee guddistee sadarkaa kanaan akka ga'u shoora guddaa waan qabduuf galataafi kabaja guddaan isheef qaba," jedhu abbaan Caalaa.

Qormaata seensa dhaabbilee barnootaa ol-aanoo bara kanaa qabxii 647 galmeessuun barataan lamaffaa ba'es barataa Mana Barumsaa Bultii Addaa Waldaa Misooma Oromiyaa Raajii Ashannaafiiti.

Manni Barumsaa Bultii Addaa Waldaa Misooma Oromiyaa kun barattoota guutummaa Oromiyaarraa dandeetti cimaa qaban dorgomsiisee barsiisa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata